ჩვენ შესახებ

„საქართველოს ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ასოციაცია“ წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად, პირთა წევრობაზე დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს

Geo-IX -ის დაფუძნების მიზანია საქართველოს სხვადასხვა ინტერნეტ ქსელებს შორის ინტერნეტის ტრაფიკის პირდაპირი გაცვლა მესამე პირების ქსელების გამოყენების გარეშე, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ გაუმჯობესდეს და გაიზარდოს საქართველოს ინტერნეტის ხარისხი, ისევე როგორც გიზარდოს ლოკალური კონტენტი და მომსახურების ხარისხი, ამაღლდეს კონკურენცია.