მთავარი წერტილები

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის
„საქართველოს ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ასოციაცია“

1. ზოგადი პირობები

მუხლი 1.ზოგადი ინფორმაცია

1.1. „საქართველოს ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ასოციაცია“ წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად, პირთა წევრობაზე დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს (შემდგომში „Geo_IX“).
1.2. Geo-IX იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრირებულია 2020 წლის — სექტემბრიდან.
1.3. ორგანიზაციის სახელწოდებაა ქართულად: „საქართველოს ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ასოციაცია“,შემოკლებით GEO-IX;
1.4. Geo-IX -ის დაფუძნების მიზანია საქართველოს სხვადასხვა ინტერნეტ ქსელებს შორის ინტერნეტის ტრაფიკის პირდაპირი გაცვლა მესამე პირების ქსელების გამოყენების გარეშე, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ გაუმჯობესდეს და გაიზარდოს საქართველოს ინტერნეტის ხარისხი, ისევე როგორც გიზარდოს ლოკალური კონტენტი და მომსახურების ხარისხი, ამაღლდეს კონკურენცია.

ზუსტი ინფორმაცია GEO-IX შესახებ, ოპერირების, შეთავაზებული სერვისების და პირობების, წევრების მოქმედი სიის ხელმისაწვდომი იქნება GEO-IX ინტერნეტ გვერდზე: www.ixp.ge

მუხლი 2. ტექნიკური და ორგანიზაციული ოპერირების პრინციპები
2.1. GEO-IX არის მისი დამფუძნებელი და ჩართული პირებისგან განცალკევებული და დამოუკიდებელი სადისტრიბუციო საქსელო ინფრასტრუქტურა რომელთანაც მიერთებულია სატელეკომუნიკაციო არხები და რომლის მართვას ახორციელებს მასში ჩართული პირებისგან დამოუკიდებელი და ნეიტრალური ადმინისტრატორი. GEO-IX წევრები უზრუნველყოფენ მონაცემების გაცვლას GEO-IX ყველა წევრს შორის რომელიც სრულად უნდა შეესაბამებოდეს მათ შორის გაფორმებულ ორმხრივ ან მრავალმხრივ ხელშეკრულებებს.

2.2. A GEO-IX წევრები GEO-IX საქსელო ინფრასტრუქტურასთან მიერთებული არიან ან საკუთარი საქსელო ინფრასტრუქტურით პირდაპირ ან ცენტრთან მიერთებული სხვა წევრების საქსელო ინფრასტრუქტურის და ქსელი ელემენტების მეშვეობით არაპირდაპირ.

2.3. GEO-IX არ წარმოადგენს ინტერნეტ სერვის პროვაიდერს და მხოლოდ აძლევს საშუალებას ურთიერთჩართვის (გაფართოვებული ურთიერთჩართვის – პირინგი) GEO-IX ყველა წევრს შესაძლებლობას ურთიერთჩართვისთვის.
2.3. პირინგი დაშვებულია GEO-IX ყველა წევრს შორის მათ შორის შეთანხმებული პირობების შესაბამისად. IP მისამართები GEO-IX წევრებისთვის, აუცილობლებების შემთხვევაში გამოიყოფა იმ მოცულობებით რომელიც აუცილებელია პირინგის უზურნველსაყოფად იმ ბაზიდან რომელიც გამოყოფილია IP მისამართების რეგიონული რეგისტრის მიერ RIPE (Reseaux IP Europeens) მიერ GEO-IX მიზნებისთვის

II. Geo-IX სერვისები და ტექნიკური კოორდიანტორი

GEO-IX სერვისები და ფასები

„საქართველოს ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ასოციაცია“ წარმოადგენს იმ იურიდიულ პირს რომელიც ახდენს Geo-IXის კოორდინირებას და მართვას მის მიერ დადგენილი სხვადასხვა მიმართულების მარეგულირებელი სახელმძღვანელო დოკუმენტების მეშვეობით, მათ შორის ამ დოკუმენტის, წევრობის პირობები ასევე ტექნიკური პირობების განსაზღვრისა და ფასების დამდგენი დოკუმენტით, რომელიც ქვეყნდება საჯაროდ Geo-IX-ის საოპერაციო გვერდზე, როგორც პროექტის ასევე ძალაში შესული დოკუმენტის სახით.
Geo-IX-ის ინფრასტრუქტურის ტექნიკური აღწერილობა, ჩართვის წერტილები, ჩართვის ინტერფეისები, სერვისები სახეობები და ფასები ძალაშია მხოლოდ მათი ვებ გვერდზე გამოქვეყნების შემდგომ
„საქართველოს ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ასოციაცია“, მხარეების მიერ შეთანხმებული წესით ადგენს Geo-IX-ის ჩართვის ფასებს და მისი გადახდის ერთიან წესს ახალი წევრებისთვის ასევე იმ პირებისთვის ვინც არ არიან ასოციაციის წევრები და ითხოვენ ჩართვას ან რაიმე სხვა სერვისის მიწოდებას. ყველა საფასური უნდა დადგინდეს არადისკრიმინაციულად, ასოციაციის გამგეობის თანხმობით, ყველა წევრთან კონსულტაციით.
ცვლილებების შესატანად უნდა მოხდეს ინდივიდუალური შეტყობინების გაგზავნა ყველა წევრისთვის და ჩართული მხარისათვის.
ცვლილებების შესახებ შეტყობინება უნდა მოხდეს სულ მცირე 30 კალენდარული დღით ადრე.
იმ შემთხვევაში თუ ტარიფი იცვლება 20%-ზე მეტი ოდენობით, აუცილებელია შეტყობინების სულ მცირე 60 დღიანი ვადა ცვლილებების ამოქმედებამდე.

ასოციაციის, როგორც Geo-IX-ის კორდინატორის უფლებები და ვალდებულებები
ასოციაცია, მისი ყველა თანამშრომელი და პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია Geo-IX-ში ჩართულ ყველა წევრს მოემსახუროს და შესთავაზოს თანაბარი პირობებით და პროფესიონალური სიზუსტით, ყველა იმ ტექნიკური და სხვა პოლიტიკის დოკუმენტის და წესის, ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულების შესაბამისად რომლითაც რეგულირდება GEO-IX ჩართვის და ოპერირების პროცესები.
ასოციაცია როგორც ადმინისტრატორი უფლებამოსილია მოახდინოს GEO-IX წევრის ან მიერთებული პირის წვდომის შეზღუდვა ან გათიშვა იმ შემთ ხვევაში თუ დადგება ამ წესების მე-10 მუხლით განსაზღვრულ განსაკუთრებული პირობები.
იმ შემთხვევაში თუ ხდება წევრის გამორთვა ქსელიდან მისი მოთხოვნით, GEO-IX მენეჯერი ვალდებულია აღნიშნულის შესახებ წინასწარ შეატყობინოს ყველა წევრ მათ მიერ მითითებული ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

2. GEO-IX წევრისSHIP

Geo-IX-ის წევრი შესაძლოა გახდეს ნებისმიერი პირი რომელიც აკმაყოფილებს წევრობის კრიტერიუმებს, რომელიც გამოქვეყნებულია GEO-IX ინტერნეტგვერდზე.

გაწევრიანების მთხოვნის წარდგენა ხდება ონლიან, იმ ფორმის შევსებით რომელიც განთავსებულია Geo-IX-ის ინტერნეტგვერდზე და მოიცავს იმ მონაცემებს რომელიც დადგენილია ასოციაციის მიერ.
პირობების ფორმალური ნაწილის დაკმაყოფილების შემდგომ წევრობაზე გადაწყვეტილებას იღებს ასოციაცია.
GEO-IX წევრის სტატუსის მინიჭება ხდება ასოციაციასთან შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ ,Agreement on Membership and
Usage of GEO-IX Services”.

GEO-IX წევრობის სტატუსი ღიაა და წევრობის შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება ღიად GEO-IX ინტერნეტგვედზე.

წევრობის გაუქმების საფუძველბი

GEO-IX წევრობა შესაძლოა გაუქმდეს შემდეგ შემთხვევებში:

(1 ) მხარეებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის გამო by the expiry of 90 days from the conclusion of the ,,Agreement on Geo-IX წევრისship and Usage of GEO-IX Services”, in case the Geo-IX წევრის has failed to carry out connection to GEO-IX network infrastructure, იმ დორს რედესაც კონტრაქტის მოშლა ხდება ასოციაციის მიერ შეტყობინების გარეშე.

(2) Geo-IX წევრის განცხადებით ,Agreement on Geo-IX წევრისship and Usage of GEO-IX Services” შესაბამისად, როდესაც Geo-IX წევრი ვალდებულია აღნიშნული სურვიელის შესახებ აცნობის ასოციაციას არაუგივნეს ერთი თვით ადრე მაინც ამ განრახვის შესახებ წერლობითი ფორმით.

(3) ასოციაციის გადაწყვეტილები ,,Agreement on Geo-IX წევრობის and Usage of GEO-IX Services”, in case a member has failed to meet the მოშლით, არანაკლებ 90 დღიანი წინასწარი ვადის დაცვით
(4) ასოციაციის გადაწყვეტილებით, იმ შემთხვევაში როდესაც წევრი არ იხდის საწევრო მოსაკრებელს არაუმეტეს 90 დღის განმავლობაში ანგარიშის წარდგენის დღიდან;

(5) ასოციაციის გადაწყვეტილებით, როდესაც წევრი არსებითად არღვევს ,,Agreement on Geo-IX წევრობის and Usage of GEO-IX Services”, ამ წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტის მოთხოვნებს.

იმ პირის მიერ, რომლის წევრობაც გაუქმდა ზემთჩამთვლილი მიზეზების გამო, შესაძლოა აღდგეს ხელახალი პროცედურებით როდესაც აღმოიფხვრება ის მიზეზი რის გამოც მოხდა ამ ურთიერთობების შეწყვეტა.

GEO-IX წევრის უფლებები და ვალდებულებები

GEO-IX წევრის უფლებები

A GEO-IX წევრის უფლებები და მოვალეობები, რომელიც მიერთებულია GEO-IX საქსელო ინფრასტრუქტურასთან პირდაპირ ან Geo-IX-ის წევრების ინფრასტრუქტურის გამოყენებით არაპირდაპირ, დამოკიდებულია იმ სერვისებზე რომელიც ასახულია მასსა და ასოციაციას შორის გაფორმებულ კონტრატში.

Geo-IX წევრი იღებს ვალდებულებას რომ ხელშეკრუელბის გაფორმებიდან არაუგვინეს 90 დღის ვადაში მოახდენს მიერთებას GEO-IX საქსელო ინფრასტრუქტურასთან და დაიწყებს GEO-IX სერვისების გამოყენებას “Agreement on Geo-IX წევრობის and Usage of GEO-IX Services” გაფორმების დღიდან.

GEO-IX საქსელო ინფრასტრუქტურის გამოყენებით Geo-IX წევრი უფლებამოსილია გაცვალოს ინტერნეტ ტრაფიკი Geo-IX-ის სხვა წევრებთან.
A Geo-IX წევრი ვალდებულია წინასწარ განსაზღვროს ის ადმინსიტრაციული და ტექნიკურ პერსონალი, რომელსაც ექნება მიმდიანრე ან ოპერატიული თანამშრომლობა GEO-IX-ის შესაბამის პირებთან. ამ ინფორმაციის მიწოდება ხდება შესაბამისი წევრობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში.

Geo-IX ის წევრის ვალდებულებები

A Geo-IX წევრი ვადებულია რომ მოახდინოს სატელეკომუნიკაციო აპარატურის და სატელეკომუნიკაციო არხების მიწოდება, კონფიგურაცია და ოპერირება

A Geo-IX წევრი იღებს ვალდებულებას მოაგროვოს და რეგულარულად განაახლოს ადმინისტრაციული მონაცემები (administrative data) იმ კონტექსტში რომელიც უკავშირდება ადმინსიტრაციული და ტექნიკურ წარმომადგენლების ცვლილებებს.
GEO-IX სერვისების გამოყენებისას Geo-IX წევრი ვალდებულია იმოქმედოს იმგვარად რომ მისი ქმედება ან უმოქმედობა შესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ან/და ინტერნეტში ოპერირების და ქცევის აღიარებულ წესებს, რომლის შესაბამისად არ უნდა მოხდეს სხვა მხარის ქსელის დაზიანება ან ინფიცირება. ამავდროულად როდესაც ხდება GEO-IX სერვისების გამოყენება, Geo-IX წევრი ვალდებულია დანერგოს და მის საქმიანობაში გაითვალისწინოს ასოციაციის მიერ შემუშავებული წესები და პოლიტიკის დოკუმენტების, ისევე როგორც ბიზნესის წარმოების კეთილსინდისიერების წესები.

Geo-IX წევრი ვალდებულია აიღოს პასუხისმგებლობა იმ ზიანზე რომელიც მიადგება Geo-IX -ს მოწყობილობების ან/და მის წევრის მოწყობილობებს, ან/და ზიანი რომელიც იყოს გამოწვეული ამ წევრის მოწყობილობით ან ამ წევრის ადმინისტრაციული ან ტექნიკური წარმომადგენლის მოქმედებით. GEO-IX წევრის ავტორიზებული წარმომადგენლები ვალდებული არიან თანალოკაციის ფართში ოპერირებდნენ მაქსიმალურად ფრთხილად და პროფესიონალურად, ნებისმიერი მცირე ზიანის თავიდან აცილების მიზნით.
GEO-IX წევრი სრულად არის პასუხისმგებელი იმ კონტენტზე რომლიც მომდინარეობს ან განთავსებულია პასუხისმგებელი წევრის ქსელში ან ინცირებულია მისი ქსელიდან და ეს ტრაფიკი იცვლება GEO-IX-ის მეშვეობით.
დავის წარმოშობის შემთხვევაში Geo-IX-იშ გაცვლილ ინტერნეტ კონტენტთან დაკავშირებით, შესაბამისი Geo-IX წევრის ვალდებულია აიღოს პასუხისმგებლობა და განახორციელოს ყველა აუცილებელი აქტივობა დავის გადასაწყვეტად. აქტივობაში მოიაზრება არა მხოლოდ ტექნიკური, ასევე სამართლებირივი, ეკონომიკური და სხვა აუცილებელი ზომები დავის დასასრულებლად.

A Geo-IX წევრი ვალდებულია გადაიხადოს ერთჯერადი თანხა (მიერთების ტარიფი) გარდა ყოველთვიური მიერთების თანხისა. თანხის ოდენობა განისაზღვრება არადისკრიმინაციულად “Agreement on Geo-IX წევრისship and Usage of GEO-IX Services” შესაბამისად.

Geo-IX-ის წევრი თანხას იხდის იმ ინვოისის შესაბამისად რომელსაც წევრს წარუდგენს ასოციაცია.

A GEO-IX მომსახურება უნდა მოიცავდეს ყველა მოსაკრებელს და გადასახადს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

პერსონაურუ მონაცემების დაცვა

მუხლი 4. მონაცემთა დამუშავების პრინციპები

მონაცემთა დამუშავებისას დაცული უნდა იქნე ს შემდეგი პრინციპები:

ა) მონაცემები უნდა დამუშავდეს სამართლიანად და კანონიერად, მონაცემთა სუბიექტის ღირსების შეულახავად;

ბ) მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს მხოლოდ კონკრეტული, მკაფიოდ განსაზღვრული, კანონიერი მიზნებისათვის. დაუშვებელია მონაცემთა შემდგომი დამუშავება სხვა, თავდაპირველ მიზანთან შეუთავსებელი მიზნით;

გ) მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს მხოლოდ იმ მოცულობით, რომელი ც აუცილებელია შესაბამისი კანონიერი მიზნის მისაღწევად. მონაცემები უნდა იყოს იმ მიზნის ადეკვატური და პროპორციული, რომლის მისაღწევადაც მუშავდ ება ისინი;

დ) მონაცემები ნამდვილი და ზუსტი უნდა იყოს და, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა განახლდეს. კანონიერი საფუძვლის გარეშე შეგროვებული და დამუშავების მიზნის შეუსაბამო მონაცემები უნდა დაიბლოკოს, წაიშალოს ან განადგურდეს;

ე) მონაცემები შეიძლება შენახულ იქნეს მხოლოდ იმ ვადით, რომელიც აუცილებელია მონაცემთა დამუშავების მიზნის მისაღწევად. იმ მიზნის მიღწევის შემდეგ, რომლისთვისაც მუშავდება მონაცემები, ისინი უნდა დაიბლოკოს, წაიშალოს ან განადგურდეს ან შენახული უნდა იქნეს პირის იდენტიფიცირების გამომრიცხავი ფორმით, თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი.
ასოციაცია შეაგროვებს და დაამუშავებს GEO-IX ისწევრების წევრების ავტორიზებული პირების და ტექნიკური პერსონალის პერსონალურ მონაცემებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. Geo-IX შეაგროვებსდა დაამუშავებს შემდეგ მონაცემებს:
სახელი, გვარი,ელექტრონული ფოსტა, ტელეფონის ნომერი, დაშვების დროის ვიდეო ჩანაწერი კოლოკაციის ფართიდან, ასევერ ტექნიკური პერსონალის შემთხვევაში დამატებით მათ მიერ დაშვებისთვის/წვდომისთვის დაშეერთებისთვის გამოყენებული IP მისამართების დაწვდომის დაწყების და დასრუელბის დროის შესახებ.

ადმინისტრაციული და ტექნიოურიუ პირებისპერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება იმ მიზნით რომ მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობაწარმმარტის დაუბრკოლებლად, არ მოხდეს მათი წვდმის შეზრუდვა GEO-IX სერვისებთან დამოხდესასევე დაუბრკოლებელი დაშვება Geo-IX0-ის წევრის აპარატრუასთან.
შეგროვბებული მონაცეემბი უნდა გამოყენებული იყოს მხოლოდ ამ მიზნებისთვის და აკრძალულია რომ მისი გამოყენებაიყოს სხვამიზნებისთვის და გადაეცეს მესამე მხარეს. Geo-IX წევრების ან მისი აფილირებული პირების და პერსნალური მონაცმეები, რომელიც გროვდება და მუშავდება მხოლოდ იმ მიზნთ რომელიც უკავშირდება და გადამუშავებულია IXP-ის წევრობის შეთანხმების მიზნების მისაღწევად.

გარდამავალი და დასკვნითი პირობები
ეს პირობები ძალასი შედის 2020 წლის — სექტემბიდან.
წინამდებარე პირობებშიდა წესებში ცვლილებები და დამატებები ზალაშია მხოლოდ ასოციაციის მიერ მისი დამტკიცების შემდგომ. ცვლილებები და დამატებების შესახებ წინასწარ უნდა ეცნობოს ყველა წევრს, მიეცეს გონივრულივადა წინადადებებისთვის დაშენიშვნებისთვისდა გამქვეყნდეს ძალაში შესვლის შემდგომ ორგანზიაციის ინტერნეტგვერდზეარაუგვიანეს ძალაში შესვლიდან 15 კალენდარული დღით ადრე.

მხარეებს შორის კომუნიკაციის წესი და პირობები
მხარეებშ შორის კომუნიკაცია, იმისთვის რომ მას ჰქონდეს სავალდებულო იურიდიული ძალა უნდა განხოლცეილდეს მხოლოდ ქვემოთჩამოთვლილი წესით:
– წერილობით, რომელიც ხელმოწერილიაუფლებამოსილი პირისმიერ და ჩაბარებულია ასოცაიციის მიერ უფლებამოსილი პირისთვის;
– წევრის მიერ დადასტურებული ელექტრონული ფოსტით (კომუნიკაციისთვის დარეგისტრირებული ელექტრონული მისამართი) გაგზავნილი წერილი სპეციალურად განსაზღვრულ მისამართზე.